background
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

10 клас

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 10-го класу)

 

1. Складіть твір-роздум (2-2,5 стор.) на тему: «Тільки той досягає мети, хто іде, тільки той, хто горить, не згорає...»

12 балів

 

2. Запишіть слова відповідно до правописних норм.

Мати/й/мачуха, над/вечір, будь/де, рік/у/рік, у/сто/крат, на/видноті, дочки/матері, сон/трава, купівля/продаж, екс/чемпіон, чар/зілля, тет/а/тет, (З,з)алізні (В,в)орота, (З,з)аслужений діяч мистецтв, затока (С,с)вятого (Л,л)аврентія, (З,з)зайчик/(П,п)побігайчик, за/пані/брата, (І,і)вано/(Ф,ф)ранківський, ім…іграція, (І,і)ндо/(К,к)итай, інтермец…о, (К,к)київський (Б,б)удинок (М,м)од, кіловат/година, коли/не/коли, (К,к)онституційний (С,с)уд України, красуня/дівчина, у жмен…ці, воз…єднання, військово/полонений, ком…юніке, перс…ні, прихвос…ні, сурм…яний, північно/американський, хрус…нути, зап…яс…ний, шален…ий, міськ…ом, у/про/голодь, прес/аташе.

                                                                                                                                            8 балів

 

3.Від назв міст і держав утворіть назви жителів чоловічого й жіночого роду.

Тернопіль, Умань, Греція, Молдова, Норвегія, Індія, Швеція, Чехія, Біла Церква, Вінниця, Франція, Фінляндія.        

                                                                                                                                          6 балів

 

4. Спишіть речення, розставте розділові знаки. Виконайте його синтаксичний розбір. Визначте частину мови кожного слова.

Епохо дай мені завзяття на кожен день на кожну мить щоб міг нащадкам розказать я про те як ми навчились жить (М. Сингаївський). 

                                                                                                                                       6 балів

 

5. Відредагуйте словосполучення.

По службових справах. Консультації по вівторкам. Працювати по направленню. В шість годин. Оволодівати знання. Заключити угоду. По моїй вині. Укласти рішення. Читати по списку. Слідуюче правило.

                                                                                                                                          5 балів

 

6. Запишіть цифри словами, поставте іменники у відповідній відмінковій формі та дієслова у числовій формі.

З 32 (учасник) (приїхати) 8 (дівчина). До 48 (учень) (приєднати) ще 7 (дошкільня). Від 384 (гривня) (відрахувати) 20% (податок). У залі (сидіти) 194 (слухач). Будемо їхати 7,5 (година).

5 балів

 

Загальна кількість балів - 42

 

 

Бажаємо успіхів!!!

І етап

  Українська  мова                                                                     

1.  Виконати фонетичний розбір слова люб'язний.                2 бали            

 

2.  Поставити замість крапок м'який знак чи апостроф там, де        

потрібно:                                                                                   4 бали    

     Рейк...явік,Н..ю-Йорк,двох..ярусний,Снігурон..ці,камін..чик

      моркв..яний ,п..юре ,без..язикий ,брин..чати ,ремін..чик ,різ..б..яр

    лл..єт..ся ,рибал..ці ,жін..ці ,нян..чин ,пан..європейський

    міжгір..я ,черв..як ,торф..яний ,дзв..якнути.                                                                                                                                                         

 

 3.  Пояснити лексичне значення наведених фразеологізмів ,увести кожен з них у речення:                                                             

    – пасти задніх

    – пекти раки                                                                        3 бали

    – узяти бика за роги

 

 

 

4.  Виконати повний синтаксичний розбір речення:          3 бали

     Як тільки займеться десь небо – з другого боку встає зараз   

     червоний туман і розгортає крила (Коцюбинський).

 

       Українська  література

 

1.  Дати відповідь на питання

Що таке

   – метафора                                                                                 3 бали

   – поема

   – риторичне запитання

 

2.  Написати твір – роздум на одну з поданих тем:               9 балів

    –Чи може повість І. Нечуя – Левицького “Кайдашева сім’я”    зацікавити українця ,що зрікся рідної мови?

–Мої роздуми над долею української сім'ї (за повістю І. Нечуя –    Левицького “Кайдашева сім’я”).                                                                            

    –У піснях – історія мого народу.

    –Цілую руки твої ,мамо.                                                                                                                             

    –"Україно,моя Україно ,я для тебе на світі живу…"

    –Мої роздуми над “Кобзарем” Т. Шевченка.

 

 

 

 

ІІ етап

Українська мова

1.      Напишіть твір-міркування «Що може обєднати нашу країну?» ( 110-120 слів).                                                    12 б.            

2.      Поясніть значення поданих слів. Як вони називаються? 4б.

Афект - ефект; талан – талант; збірка – збірник; дружний  - дружній.                                                                                    4 б. 

3.      Утворіть складні слова, частиною яких є числівник.    4 б.

90 кілограмів, 30 діб, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тон, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів.                                                   

5. Спишіть. Позначте  речення:

А) у яких допущені орфографічні помилки ( підкресліть ці слова);3б

Б)  у яких допущені пунктуаційні помилки ( підкресліть ці розділові знаки);                                                                          3 б.                                                                                                                                                  

В) у яких допущено стилістичні, лексичні чи граматичні помилки.2б.                           

Зробіть повний синтаксичний розбір 4-го речення, накресіть його структурну схему.                                                                 6+2=8б

1) Мова є явищем відносно стабільним. 2) Для мовців вона  на протязі усього життя здається незміною. 3) Однак не можна не помітити, що давньо-українська мова епохи Руси-України і сучасна українська мова помітно різняться. 4) Поступові кількісні зміни в мові протягом столітть зумовили якісні зміни, причому такі, що сучасному мовцеві важко зрозуміти давні тексти.5) Отже мова – це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. 6) Відповідно в мовознавстві розрізняють стан мови та розвиток мови 7). Існує два підхода до вивчення мови вивчення мови на певному часовому зрізі, та вивчення мови в її історичному розвитку  на протязі тривалого часу ( М Кочерган. «Вступ до мовознавства»)

 

Українська  література

 

1.      Напишіть твір на  тему:  «Засоби комічного у творі І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сімя»    ( 140-150 слів)                        12 б.

2. Наведіть  приклади  драматичних творів, які представляють жанрову різноманітність: трагікомедія, соціально-психологічна драма, сатирична комедія, історична трагедія.     Назвіть їх авторів.                                                                                4.б

 

3.Установіть відповідність

Художні засоби                                  Приклади                     4 б.

1) порівняння                              А) Чому ліси чекають мене знову,

2)епітет                                         На щит піднявши сонце і зорю

     3) оксиморон                              Б) Вона прийшла,заквітчана і мила,

      4)алегорія                                     І руки лагідно до мене простягла

                                                           В) Грає кобзар, виспівує,

                                                                Аж лихо сміється!

                                                            Г) Людина нібито не літає…

                                                                А крила має,

                                                                А крила має!

                                                      Д)  Ця дівчина… Обличчя , як з ікон.

                                                           А ви її збираєтесь карати?!

   4. Зробіть ідейно-художній аналіз     поезії                               8 б.

Ніч.Тиш. І на клавіші рука.

Тиша митця співає стоголосо.

Митець мелодію напружено шука,

Черпаючи в своїм дитинстві босім.

Уже значки зявились на папері,

Мов ластівки на телеграфнім дроті.

І звуки чарівні,мов гімн небесній сфері,

Народжуються щирі в сьомім поті.

Так є постійно. День летить за днем,

Долаючи душі людської скнарість.

Він в пошуках нових музичних тем

Дарує молодість, поборюючи старість.

Хай муза  буде завше  із митцем,

Допомага йому здолати болі.

А музика його, як серця щем,

Завжди присутня буде в нашій долі  ( В.Зикий)

 

ІІІ етап

Українська мова                                        48 балів

І. 1. Установити відповідність між словом і його синонімічним рядом (6 б. )

1) апологет 2) анальфабет 3) анахорет 4) єретик 5) неофіт 6 ) опонент

а ) віровідступник, безбожник; атеїст, поганин, вільнодумець

б ) неписьменний, неграмотний; неук, невіглас, профан, неотеса

в )супротивник, конкурент, суперник, антагоніст

г ) оборонець, захисник; ревнитель, прославитель

ґ ) відлюдько, самітник, пустельник, аскет, схимник

д ) нововірець, новонавернений, новохрещений

    2. Вибрати слова, в яких приголосні подвоюються.( Кожне слово – 1 б.)

1) інтермец…о 2) ан…али 3) лібрет…о 4) Марок…о 5) барок…о 6) бравіс…имо 7) гол…андець 8) фін…и 9) ім….іграція 10) ем…іграція 11) шас…і 12) віл…а

3. Які з поданих іменників належать до чоловічого роду? ( Кожне слово – 1 б.)

а) покуть; б) Умань, в) тюль, г) собака; ґ) міль; д) нежить; е) провесінь є) колібрі

4.  Вибрати ряд, у котрому кожне попереднє слово було твірним для наступного (1 б.)

1) коса – косар – косарик – косіння 2) розум – розумний – розумник – розуміти – розумовий 3) сідло – сідлати – осідлати 4) ніч – ночувати – ночівля 5) барабан – барабанити – барабанний – барабанщик.

5. Яку функцію у кожному з речень виконує порівняльний зворот ? ( 3б.)

1) На конвертах хат літо клеїть віконця, як марки.

2) І місяць наче наголос над літерами хат.

3) Тихесенько стукає в шибку бентежне, як сон, зітхання.

ІІ. Виконати завдання.(14 б.)

1. Дібрати власне українські слова-іменники до лексеми світло (не менше 5) зі спільним етимологічним коренем (2б.)

2. Замінити іншомовні слова власне українськими (3б.)

            фонтан, гімнастика, тираж, фактор, фотографія, бібліотека.

3. Чому слова контратака, контрудар і контр-адмірал мають різне написання? (2 б.)

4. Поясніть значення лексем талан і талант. Як називаються такі слова? (3б.)

5. Розкрийте значення терміна « тавтологія», наведіть приклади тавтології як стилістичного засобу в художньому тексті. ( 3 б. )

6. Назвіть відомих українських мовознавців (не менше 3) (1б.)

ІІІ. Виписати фразеологізми, розкрити їх значення. ( 4 б.)

            1. Ще попереду в тебе твоя пісня пісень, та, що душу любити навчила. (Н. Клименко)

            2. А я гортаю сторінки газет, читаю лаконічні некрологи і в безконечній суєті суєт не жду над часом влади й перемоги (М. Луків)

            3. Не виведе новітній нас Мойсей на інші ясні зорі й тихі води. (І. Жиленко)

            4. Вбивають слово, як вбивають людину.

                Вмиваючи руки, судять до страти. (Л. Герасимчук)

ІУ. Відредагувати словосполучення, речення. (10 б.)

             Головнокомандуючий Збройними силами України, плодотворна діяльність, прийти до висновку, обдати кип’ятком, закрити двері на замок, будувати громадське суспільство, з’явилася вільна вакансія, прийняти присягу.(8 б.)

На зустріч із письменником прийшли як його шанувальники, так і люди. (2 б.)

 

Українська література

40 балів

1.      Написати твір на одну з поданих тем.

1) «Не зневажай душі своєї цвіту…» (за драмою-феєрією «Лісова пісня»)

2) «Я для геніїв грядущих поле дикеє орав…» (І. Франко)

3) Гармонія людини і природи як джерело духовності в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

12 балів

2. Відповісти на бліц-запитання

      1. Який твір Івана Нечуя-Левицького був задуманий як антиотрута проти яничарства, манкуртства і зради?

      2. Поєднати розташовані у двох колонках прізвища письменників та висловлювання про них.

1. Іван Нечуй-Левицький

А) «перший симфоніст української прози»

2. Михайло Коцюбинський

Б) «ніби калейдоскоп, він змінявся під найменшим подихом повітря»

3. Маркіян Шашкевич

В) буковинський «соловій»

4. Панас Мирний

Г) «артист зору»

5. Пантелеймон Куліш

Ґ) «великий сонцепоклонник»

6. Юрій Федькович

Д) «батько української комедії»

7. Іван Карпенко-Карий

Е) «великий будитель»

      3. Назвіть справжніх учасників життєвої драми зі «Щоденника самогубця», сліди перечитання якого «пробував передати віршованою мовою» у збірці «Зів’яле листя» І. Франко.

      4. Яким чином утворено псевдонім Івана Тобілевича?

      5. Павло Грабовський назвав свого сина на честь письменника, який постійно підтримував його, до якого звертався з проханням упорядкувати архів. Хто цей письменник?

      6. Розкрийте зміст присвяти новели Intermezzo М. Коцюбинського.

      7. До кого зверталася Леся Українка за консультаціями з мовних питань?

      8. У 1903 р. Леся Українка перебувала в Полтаві. В якому заході поетеса брала участь і з якими діячами української культури зустрічалася?

      9. Який театр уперше поставив драму І. Франка «Украдене щастя»?

      10. Встановіть відповідність між прислів’ями, приказками та назвами творів, у яких вони вжиті

1. «Яке життя, таке й товариство»

А) «Кайдашева сім’я»

2. «Мед собі зоставив, а бджіл викурив з вулика»

Б) «Хазяїн»

3. «Ходить, наче в ступі горох товче»

В) «Хіба ревуть воли, як ясла повні…»

4. «Пан усе за паном»

Г) «Перехресні стежки»

Ґ) «Украдене щастя»

Д) «Інститутка»

10 балів

3. Назвати авторів цитат

      1. «Мусимо бути європейцями на ґрунті українському…»

      2. «Що сльози там, де навіть крові мало?»

      3. «Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав.

            У незламнім завзяттю,-

            Підеш ти у мандрівку століть

            З мого духа печаттю…»

3 бали

4. Із погляду теоретика літератури…

      1. Імпресіонізм як літературний стиль: 1) визначення, 2) походження терміна, 3) специфічні риси, 4) жанри, 5) представники, їхні твори.

7 балів

5. Прокоментувати поезію Ліни Костенко, виконавши такі завдання:

      1) Пояснити значення вислову «іти за часом як за плугом». (2б)

      2) Розкрити символічне значення образів Чорного Шляху, Великого Лугу, туману. (2б)

      3) Розкрити головну думку поезії. (2б)

      4) Назвати засоби художнього увиразнення, які використовує автор. (2б)

І засміялась провесінь: - Пора! -
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом
дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра -
усі ідуть за часом, як за плугом.

 

За ланом лан, за ланом лан і лан,
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом,
вони уже в тумані - як туман -
усі вже йдуть за часом, як за плугом.

Яка важка у вічності хода! -
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Така свавільна, вільна, молода -
невже і я іду вже, як за плугом?!

 

І що зорю? Який засію лан?
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Невже і я в тумані - як туман -
і я вже йду за часом, як за плугом?..

8 балів

 

IV

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

І. Наведіть приклади нарисів в українській літературі, назвавши їхніх авторів. Напишіть нарис на тему «Мій улюблений письменник».

(10 балів).

ІІ. За поданою схемою побудуйте складне речення про роль рідної мови (слова) в житті людини (нації).

 

                [               ]: [           ],   (що       ), а тому  (         ).

 

Зробіть повний синтаксичний  розбір речення (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням)

(8 балів).

 

ІІІ. Утворіть від поданих слів похідні з суфіксами зменшувально-пестливого та збільшувально-згрубілого значення. Тато, дід, баба, хліб, хмара, кіт.

Утворіть від поданих слів похідні з суфіксами зменшувально-пестливого значення.

Жвавий, сидіти, їсти.

(3 бали).

ІV. Доберіть до слів лексичні синоніми.

 

Масштаб, горизонт, клімат, варят, косоокий, сприяти, жертвувати, полюс.

(2 бали).

V. Розкрийте значення фразеологізмів.

 

Жити як мед пити.

З Богом, Парасю!

Сердите не бува сите.

Кури загребуть.

Шити, білити – завтра Великдень.

(5 балів).

VІ. Зясуйте синтаксичну роль інфінітива у  поданих прикладах.

 

Наказ виступати. Знати – це вчитися. Наказали виступати. Прийшли вчитися.

(4 бали).

           VІІ. Виконайте тестові завдання:

 

1. У якому рядку всі числівники записано правильно? Виправте орфографічні помилки.

А Р.в.: трьох, восьмита, девяноста, шітдесяти;

Б Д.в.: пятистам, шести, сорокам, чотиром;

В О.в.: тисячою, пятьомастами, вісьма, девятьма;

Г М.в.: в однім, у вісьмох, у пяти, у пятдесяти.

 

2. У якому рядку всі поставлені в формі родового відмінка однини  іменники мають правильні закінчення?

А морозу, граму, борщу, вальсу;

Б піску, паперу, Парижу, звуку;

В мосту, портрету, вітру, експорту;

Г Кавказу, інею, абзацу, Бугу.

 

3. У якому рядку всі слова  слід писати з апострофом? Виправте орфографічні помилки.

А возз’єднання, рутв’яний, п’єдестал, мавп’ячий;

Б невід’ємний, без’ядерний, пів’яблука, дит’ясла;

В премєра, Ананєв, запясний, медвяний;

Г Вячеслав, арфяр, присвята, червяк.

 

4. У якому реченні розділові знаки розставлено правильно? Виправте пунктуаційні помилки.

А Резолюція буде – притримати і віник і язика (М.Стельмах);

Б І все ж, як не цікаво було в музеї, а треба повертатися.

В Туди де образи кохані, душа окрилена летить (Олександр Олесь).

ГЗдається часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю (Л.Костенко).

(8 балів).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

І. Напишіть твір на одну з тем:

o   «Мій поклик: праця, щастя і свобода,

      Я є  мужик, пролог, не епілог» (Життєве і творче кредо Івана Франка).

o   Терентій  Пузир у літературній галереї скнар (за комедією І.Карпенка-Карого «Хазяїн»).

o   Ідеали духовності в поетичному осягненні Лесі Українки (за драмою-феєрією «Лісова пісня»).

o   Зелена казка гір Іванка та Марічки (за повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

o   Важкий хрест героїв новели В.Стефаника «Камінний хрест».

(15 балів)

ІІ. Дайте відповіді на бліц-запитання:

1.      Назвіть імена української письменниці й закоханого в неї чоловіка, який був автором «Щоденника самогубця», покладеного в основу збірки І.Франка «Зівяле листя».

2.      Поєднайте розташовані в двох колонках прізвища письменників та жінок, які відіграли важливу роль у долі цих митців.

 

П.Грабовський

І.Франко

Т.Шевченко

П.Куліш

В.Стефаник

В.Винниченко

Ольга Гаморак

Марко Вовчок

Розалія Ліфшиц

Надія Сигида

Ликера Полусмак

Юзефа Дзвонковська

 

3.      Відтворіть приблизний зміст двох варіантів фіналів повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

4.      Які твори становлять, за висловом М.Рильського, «діамантовий вінець» Лесі Українки? Виберіть з поданих варіантів:

 

«Одержима», «Бояриня», «Лісова пісня», «В катакомбах», «Кассандра», «В пущі», «Камінний господар», «Оргія».

 

5.      Поєднайте розташовані в двох колонках прізвища письменників та назви міст, де вони поховані:

 

М.Коцюбинський

Панас Мирний

Леся Українка

І.Франко

Львів

Київ

Чернігів

Полтава

 

6.      Назвіть автора перших українських романів із життя інтелігенції «Хмари» та «Над Чорним морем».

7.      «Він більше працював, ніж жив», - говорили сучасники. Він сприяв виданню творів П.Грабовського, він уклав відому мовознавчу працю. Хто й яку?

8.      Поєднайте імена осіб із визначенням їхніх родинних стосунків з Лесею Українкою.

 

Олена Пчілка

Михайло Драгоманов

Михайло Косач

Климент Квітка

Ісидора Борисова

сестра

чоловік

дядько

брат

мати

 

9.      Запишіть назву нарису, що став поштовхом для роботи над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні» Панаса Мирного та Івана Білика.

(10 балів)

ІІІ. Укажіть імена авторів поданих рядків:

 

1.      На вас, завзятці-юнаки,

     що полюбили Україну,

     кладу  найкращії гадки,

     мою сподіванку єдину.

2.      Смерть буде переможена тільки тоді, коли більшість людей ясно усвідомлять ціну життя, відчують насолоду працювати й жити.

3.      Щоб Русь порізнена устала

З-під віковічного ярма

І цвітом повним розквітала

У згоді з ближніми всіма.

4.      Театр – школа, актор – учитель. Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене.

(4 бали)

ІV. З погляду теоретика літератури дайте відповідь на одне з питань.

 

1.      Новела та оповідання на зламі ХІХ-ХХ віків: спільне й відмінне, художні риси, основні представники та їхні твори.

2.      Український реалізм на європейському тлі: специфічні риси, особливості художнього методу, основні представники та їхні твори.

(7 балів)

V. Прочитайте уривок з твору. Виконайте такі завдання:

1.      На основі особливостей художнього стилю визначте автора.

2.      Дослідіть колористику та зробіть висновки щодо течії та стилю, до яких можна зарахувати уривок.

3.      Визначте покладений в основу художньої композиції прийом. Визначте художні засоби (епітети, метафори, паралелізм), якими передано психологічний стан.

4.      Назвіть настрої, що превалюють в уривку. Аргументуйте власну думку прикладами з тексту.

 

      Я люблю свою кімнату. Білу, наче снігурка, з букетом ірисів на столі і з Боттічеллі на стінах. Але найбільшу радість справляє мені вікно. Цілий день в нього дивиться море. Од сходу до заходу сонця голубіють в моїй хаті шибки, як морське око.

    Тепер не те.

 

   Як вони гірко плачуть сьогодні, біласто-каламутні, осліплі, що звикли бачити досі красу синього моря! Померхли мої стіни і меблі, розпливсь Ботічеллі, а по більмах вікна безупинно стікають сльози.