background
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

9 клас

 Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 9-го класу)

 

1.Напишіть твір-роздум (1,5-2 стор.) на тему «Людська душа – криниця чистої води».

12 балів

 

2. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.

Вояж, акомпанемент, еталон, аргумент, біографія, елітний, ностальгія, інтонація, менталітет, гарантія, шоп, пакт, паритет, інспіратор, парадокс.

                                                                                                                                         5  балів

 

3. Утворіть прикметники від таких географічних назв.

Гамбург, Кривий Ріг, Гадяч, Гонконг, Люксембург, Карадаг, Рига, Чехія, Пруссія, Білорусь, Запоріжжя, Чикаго, Нью-Йорк, Словаччина, Острог, Овруч, Кременець, Кременчук, Киргизія, Техас.

                                                                                                                                            5 балів

 

4. Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному відмінку та узгодивши з ними іменники.

Казарма була на 1749 (боєць). На острові Папуа послуговуються 1156 (мова). В Україні проживає близько 42000000 (мешканець). Збори 447 (голос) ухвалили рішення про приватизацію підприємства. Відбулася зустріч з 8593 (виборець).

                                                                                                                                           5 балів

 

5. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виконайте його синтаксичний розбір. Визначте частину мови кожного слова.

Річка широка та глибока а вода синя та чиста і котиться вона виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).

8 балів

 

6. Відредагуйте речення.

1. Якщо співставити факти, то дані про нашого бувшого співробітника не співпадатимуть. 3. На повістці дня зборів трудового колективу багато питань. 4. Восени відбулися самі цікаві міроприємства. 5. До найрозповсюдженіших діагнозів належать серцевий приступ, ушиб коліна та воспалєніє легенів.

 

5 балів

 

Загальна кількість балів - 40

Бажаємо успіхів!!!                                 

 

І етап

І варіант

Українська мова

 

1.   Записати речення, побудувати його структурну схему, зробити

синтаксичний розбір (підкреслити головні і другорядні члени речення,

надписати над кожним словом, до якої частини мови воно належить,

визначити тип складного речення, дати характеристику кожного простого

речення, яке входить у складне)

 

    Невиразною чорною плямою, поринувши у темінь, лежало сонне село

у видолинку, і тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце, прикрите

завісою, приковуючи до себе Остапів погляд.                                    12 б.

 

2. Дібрати до поданих іменників іншомовного походження прикметники.

Пояснити, як визначається рід незмінюваних іменників

 

Какаду, кенгуру, шимпанзе, поні, таксі, жури, жабо, пані.                   12 б.

 

 

3. Написати твір-мініатюру (6-7 речень) на тему: "Як поважати людину ? '' ,   використавши:

-         вставне слово чи словосполучення;

-         відокремлену обставину, виражену дієприслівниковим звором;

-         складнопідрядне речення з підрядним означальним;

-         складносурядне речення

                                                                                                                    18 б.

4. Пояснити значення слів дипломант, дипломат, дипломник.

 

5. Відредагуйте речення.      

              Глядачі, сидячі в першому ряду, захоплено аплодували артистам.

               На протязі уроку ми слухали розповідь учителя.

              Моя пропозиція, я рахую, являється самою гарною.

              Рекомендую прийняти участь у слідуючих міроприємствах, силами учнів

              підготувати святковий концерт.

              Письменник змалював у романі найбіднішу бідноту.                          8 б.

 

Українська література

 

І. Написати твір на одну з тем:

1.  Поетичний образ Ярославни в героїчній поемі "Слово о полку Ігоревім".

2.           Традиції в нашій родині.                                                           24 б.

3.           Мій день під знаком Доброти.

 

II. Літературні пам'ятки XI- XII століть. (Назвати, охарактеризувати.)       12 б.

 

ІІ варіант      

 

                                                          Українська мова

 

1.            Побудувати та записати діалог (8 - 10 реплік), який міг би відбутися між однокласниками, про екранізацію відомого твору класичної літератури.

 

2.            Записати речення, розставити розділові знаки, побудувати структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір.

                     Вітру на морі не було проте клекотав сильний прибій.

 

З. Слова записати фонетичною транскрипцією, визначити кількість букв і звуків.

        Життя, боротьба, ллється, здається, кукурудза, мрія, безземельний.

 

4. Записати слова разом, окремо і через дефіс.

Ново/українська, багато/тиражка, хлопець/богатир, полу/станок,

жень/шень, південно/західний, західно/український, аби/хто, де/котрий, ні/хто, хтозна/який, будь/що, хто/небудь, аби/до/кого, хтозна/а/чому, на/пам'ять, за/одно, на/щастя, на/швидку, на/поготові, не/дорога, не/моя, не/надійний, не/ керована.

 

   Українська література

 

І.  Написати твір на одну з тем (обсяг - 2 стор.).                          12 6.

•        Мій улюблений біблійний сюжет.

•        Загадка "Велесової книги".

•        Іван Вишенський - видатний український полеміст.

•        Щаслива людина у поглядах Григорія Сковороди.

•        Народна пісня у сьогоденні.

 

ІІ. Дати письмову відповідь на питання. (2-3 речення)                  15 б.

1.            Визначте жанр твору «Слово про похід Ігорів».

2.            Назвіть найвідоміших українських письменників XVI - XVIII ст.

3.            Які характерні ознаки має жанр інтермедії?

4.            Назвіть одного з авторів козацьких літописів.

5.            Назвати балади Тараса Шевченка.

 

 

ІІ етап

Українська мова

1.Опишіть процес праці виготовлення  якоїсь речі, яку ви робили на уроках трудового навчання ( обслуговуючої праці)  ( 90-100 слів).                                               12 б.

2 .Доберіть до поданих слів по одному синоніму та антоніму: 4 б.

авангард, альтруїст, оптиміст, апогей.

3.Підкресліть головні і другорядні члени речення,  накресліть його структурну схему.                                                               5+2б.

Що в порядку лежить, само в руку біжить, а в безладді й коня знайти важко.

4. Назвіть стилі мовлення та особливості їх використання.  3б.

5.Установіть відповідність.                                                       4 б.

Односкладне речення                             Приклад

1) означено-особове                      А)  Сонним холодом од трав віє. 

2) неозначено-особове                  Б)  Хліб-сіль їж, а правду ріж.

3) узагальнено-особове                 В)  Квітчастий луг і дощик золотий.

4) безособове                                  Г) Стою у колі мрій і сподівань.

                                                          Д) Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

 

Українська  література

1.Напишіть твір на  тему:      ( до 120 слів)                        12 б.

 «Ой Богдане, батьку Хмелю, славний наш гетьмане..»

2.Дайте письмові відповіді на питання:

 а) Хто був засновником українського друкарства?                   1 б.

б) Назвіть козацькі літописи  18-19 століття (2-3) .                     2 б.

в) Які твори і кому присвятив  Т.Г. Шевченко на згадку про день викупу з неволі.                                                                              3 б.

г)Який народнопісенний образ використав автор «Слова о полку Ігоревім» при змалюванні битв.                                                   2 б.

д) У чому сутність «золотого слова» Святослава із «Слова о полку Ігоревім».                                                                                         3 б.

3.Установіть відповідність                                                             4 б.

Приклади                                                     Тропи

1) Ревуть блискавиці хмар.                      А) метафора

2) Я ходив-блукав до ночі синім             Б) метонімія

степом без доріг.                                       В) синекдоха

3)А у тебе очі – як волошки в житі.        Г) епітет

1)     Влаштувався на роботу, може,           Д) порівняння

якусь копійку заробить.

 

ІІІ етап

Українська мова     30 балів

1. Установити відповідність між словами і синонімічними рядами. (6б.)

1. Пантеон 2. некрополь 3.манускрипт 4. палімпсест 5. духівниця 6. мотто

а. памятка давньої писемності – пергамент, з якого стерто первинний текст і написано новий, крізь який інколи проступає старий.

б. заповіт, тестамент

в. епіграф, афоризм, девіз

г. кладовище, цвинтар, гробки, могильник

ґ. храм слави, усипальня

д. рукопис

2. Знайти рядок, у якому до складу всіх словосполучень входять омоніми. ( 1б.)

а)гостре слово – гострий зір, тихий голос – тихе життя, рій бджіл – рій думок

б)чисте небо – чисті руки, ламати голову – ламати кригу, крило ластівки – крило літака

в)старий клен – старі погляди, вершина Карпат – вершина слави

г) летіти літаком – линути думкою, битий тугою – бита цегла.

ґ) гостра коса – дівоча коса, електричний розряд – спортивний розряд

3. Укажіть –

. речення з відокремленою прикладкою ( 2б.)                                      

 . речення з порівняльним зворотом у ролі присудка (2б.)

а) Школа – як неспокійний, гомінкий вулик: гуде, шумить, сповнений дитячим галасом.

б) Життя – як ріка.

в) Що нами зроблено – то буде увіковічено, як правда, і святиня, і закон.

г) Усе своє свідоме життя Іван Сірко провів на війні і, як справжній патріот, присвятив його боротьбі за волю вітчизни.

ґ) Як справжній митець, Галина Кальченко вміла захоплюватись, природною була її велика схвильованість перед виявами людської мужності. 

ІІ. 1. Замінити неузгоджені означення узгодженими. (4б.)

Квиток для проїзду, навантаження на тиждень, спорядження для альпіністів, канал зап’ястя, бібліотека парламенту, звіт аспірантів, діяльність серця, колір, що контрастує, мандат депутата, розслідування журналіста, споруда для очищення, погляд дилетанта.

 2. Укласти короткі словникові статті до поданих слів  ( 6б.)

Ґратулювати -

Благословляти ( молодих ) –

Зоріти –

ІІІ. Дати обґрунтовану відповідь на запитання.

  1. Часто у протоколах пишуть: « По першому питанню виступили…», «По другому питанню було прийнято рішення». Чи правильно це? ( 2б.)

2. Яку помилку допущено в анонсі фільму « Поліцейські й злодії» ? З’ясуйте, чим зумовлена ця похибка.( 2б.)

« Дрібний шахрай продає іноземцеві підроблений археологічний скарб. Обшуканий янкі наказує своєму охоронцеві знайти й покарати злодюжку…»

ІУ.  Відредагувати речення. ( 5б.)

1.           Триває підписка на обласні видання, газети та журнали.

2.           Довідки з любих питань можна отримати після п’ятнадцяти годин.

3.           Біля семидесяти відсотків учнів користуються нетом.

4.           Студент своїми руками відремонтував свій комп’ютер.

5.           Софіївський собор – архітектурне чудо ХІ століття.

 

Українська література                                                                               36 б.

І. Розгорнути одну з поданих цитат І.Дзюби в роздум. (12б.)

1. « Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому».

2. «…Під знаком Шевченка наш народ повертає собі національну самосвідомість і гідність…»

ІІ. Відповісти на запитання, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (10 б.)

 

 

1.      Який «сад» проріс «із зерен Священного Писання»?

2.      Запишіть 2 афоризми Г. Сковороди.

3. Про кого сказано: « Одно було в нього завсігди на думці: свій рід, свій язик, своя словесність, своя народність»?

4.Назвіть прізвище письменника за псевдонімами.

Джеджалик, Марко, Руслан, Мирон, Мирон Ковалишин, Іван Живий, Один з русинів міста Львова

5. Розкрийте значення терміна «бурлеск».

6.Яку назву має Шевченків щоденник?

7.Які слова – відомий афоризм Т.Шевченка – були вишиті на прапорах армії УНР та УПА ?

8. Назвіть твір і його розділ, де  є такі слова: « Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами.

Нехай житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою, останеться навіки од моря і до моря – слав’янська земля» .

9. У 1839 р. в «Отечественных записках» Т.Шевченко прочитав нарис «Головатый  (Материалы для истории Малоросии)» відомого українського письменника і відгукнувся на прочитане такими поетичними рядками:

Наш завзятий Головатий

Не вмре, не загине…

Назвіть твір, запишіть другу редакцію поданого уривку.

10. Назвіть адресатів присвят таких творів Т.Шевченка:

«Катерина» -

«Єретик» -

ІІІ. Дати розгорнуту відповідь (6б.)

Байки Г. Сковороди. Тематика. Жанрові особливості.

IV. Прочитати поезію. Виконати завдання. (8б.)

1.      Визначити вид лірики (1б.)

2.      Назвати художні засоби (лексичні і синтаксичні). (4б.)

3.      Розкрити головну думку твору. (2б.)

4.      Визначити віршовий розмір, тип римування. (1б.)

 

Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти.
За те, що завтра хоче зеленіть,
за те, що вчора встигло оддзвеніти.
За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
котрі нічим не осквернили душу.
За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
за цю потребу слова, як молитви.

          (Ліна Костенко)

 

ІV

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

І. Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем. У тексті твору використайте складносурядні та складнопідрядні (з підрядними причини) речення, прикладки, вставні слова.

Багато говорити й багато сказати не є те саме (Софокл).

Краще нічого не сказати, ніж сказати нічого (Г.Сковорода)

Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ).

Усяке слово, якщо за ним не буде справ, уявляється даремним і пустим (Демосфен).

Спершу слово зваж, а тоді скажи (Народна творчість).

(10 балів)

ІІ. Запишіть, розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте структурну схему речення, зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним, якою частиною мови воно є, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням).

 

Страшні слова коли вони мовчать

Коли вони зненацька причаїлись

Коли не знаєш з чого їх почать

Бо всі слова були уже чиїмись (Л.Костенко).

(8 балів)

ІІІ. Складіть етнокультурознавчий словничок зі слів: покуть, куліш, коралі, жупан, витинанка, берегиня, дідух, сволок, хорунжий.

 

ІV. Утворіть іменники від прикметників: глибокий, убогий, безлюдний, теплий, пишний, темний. Утворіть збірні іменники від слів: жінки, офіцери, татари, картопля, дуби, варити, шити, багно, сад, мак.

(4 бали)

V. Перекладіть українською мовою:

 

Дежурный по школе

Прийтись по вкусу

По последней моде

По делу (прийти)

Узнать по походке

По ошибке

По случаю

По требованию

 

(4 бали)

VІ. Виконайте тестові завдання:

 

1. У якому рядку всі слова пишуть з подвоєнням? Виправте орфографічні помилки.

А обличчя, Поволжжя, наллються, військкомат;

Б барокко, священник, голландець, шаленний;

В статтею, блаженний, заввідділом, козаччина;

Г Галиччина, алегорія, статей, Андорра.

 

2. У якому рядку всі слова пишуть з літерою і? Виправте орфографічні помилки.

А бірюза, вібрація, анотація, іподром;

Б Вашингтон, Сірія, інновація, Пірінеї;

В Чілі, Міллер, кипарис, амплітуда;

Г єпіскоп, тібет, піанісимо, піцикато.

 

3. У якому з поданих варіантів усі слова записано правильно? (Від слів Біла Церква, гуляйполе, пуща-Водиця, Вінницькі стави).

А біло-церківський, гуляй-пільський, пущаводицький, вінницько-ставський;

Б білоцерківський, гуляйпільський, пуща-водицький, вінницькоставський;

В білоцерківський, гуляйпільський, піща-водицький, вінницько-ставський;

Гбілоцерківський, гуляйпільський, пущаводицький, вінницько-ставський.

 

4. У якому з речень розділові знаки розставлено правильно? Виправте пунктуаційні помилки.

А Те, що було, минулося, і знову не буде (Т.Шевченко).

Б Країна озер інакше Карелія лежала перед нами до обрію.

В Життя без книг це хата без вікна (Д.Павличко).

Г Поверхню озера встигло прихопити, морозом.

(8 балів)

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

І. Напишіть твір на одну з тем:

 

Як не любити любовю наснажених,

     Мудрістю сповнених книг... (М.Рильський).

«Любов  виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» (Г.Сковорода)

«Він між нами тепер! Він зібрав нас усіх!

Хто ж на поклик його озветься?

З-поза довгих ста літ чи ви чуєте сміх?

     То Іван Котляревський сміється» (М.Вороний).

Хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка (Т.Шевченко)

Етика сімейних стосунків за повістю Г.Квітки-Основяненка «Маруся».

(12 балів)

ІІ. Дайте відповіді на бліц-запитання:

 

Що таке «житія» як жанр літератури? Наведіть 2-3 приклади «житій» в давньоукраїнській літературі.

Які ви знаєте приклади перекладної світської літератури доби Київської Русі?

Хто є автором «Слова про Закон і Благодать»?

Назвіть персонажів «Слова о полку Ігоревім».

Що таке «вертепна драма»?

Назвіть першу народну повість в українській літературі та її автора.

Назвіть відомих вам лауреатів Шевченківської премії (не менше 5) у красному письменстві.

Кого з українських письменників ще за життя називали «українським Сократом», «українським Горацієм», «українським Езопом».

Назвіть олімпійських богів з поеми «Енеїда» І.Котляревського.

 Героєм якого твору є сотник Забрьоха? Хто автор твору?

(10 балів)

ІІІ. З погляду теорії літератури... (дайте відповідь на одне із запитань).

 

Творчість Григорія Сковороди – як океан, що вміщує в своїх глибинах різні літературні жанри. Одним із них є жанр діалогів-притч. У чому полягає специфіка притч Григорія Сковороди? Назвіть кілька з них. Якою є генеза цього жанру? Назвіть специфічні риси притч Г.Сковороди. Проілюструйте на прикладах.

Історична проза кінця ХVІІ - початку ХVІІІ століть як поєднання хронологічної, літописної та художньо-естетичної традиції. Назвіть козацькі літописи. Чи можна погодитися з думкою, що ці літописи – спроба підпорядкування старої  літописної форми викладу нових ідейно-естетичних поглядів?

«Слово о полку Ігоревім» як джерело міфологічного світогляду. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? Висловте ваші аргументи «за» чи «проти». Назвіть образи язичницької міфології в творі.

(8 балів)

ІV. Лабораторія дослідника.

    Перед вами – віршовані тексти Івана Величковського. Спробуйте уявити себе дослідником та інтерпретатором давніх текстів. Установіть приблизний час (століття), коли такі тексти могли б зявитися. Чи можна вважати ці рядки афористичними? Свою думку обґрунтуйте. Якими є стилістичні особливості (порівняння, протиставлення, метафори, старослов’янізми тощо) текстів?

 

***

Не жити, єже ясти;

Но ясти, єжи жити.

Не того ради жити, єже пресыщати

Утробу и многія брашна поглощати,

Но толико точию ясти, дабы тіло

Возмогло житіє си соблюдати ціло.

***

Не жити, єже пити;

но пити, єжи жити.

Не того ради жити, єже випивати,

Міры полны  во чрево, як в делву, вливати,

Но единощи токмо испій или дважды,

Дабы в тілі живущи, не умер от жажды.

 

***

На образ старця, який тримає клепсидру

Всує, старче, клепсидрним піском изміряєш

Дні твоя и толико іще жити чаєш,

Не віси, минуту преживеши цілу,

Много єст піска в гробі, а несть жизни тілу.

 

Пишущему стихи

Труда, сущаго в писанії, знати

Не может, іже сам не вість писати.

Мнить, биті легко писанія діло –

Три персти пишуть, а все болить тіло.

 

(8 балів)